שאלה :

שלום הרב! האם בצל קלוף שעבר עליו לילה נחשב בעייתי, אם הוא היה במקרר?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

מקור האיסור הוא מהגמ' בנדה (דף יז) בשם רשב"י, וביארה הגמרא דהיינו אף אם הבצל הקלוף שהה בקופסה, הוא נאסר, וכ"ש כששהה במקרר, רבני האשכנזים נהגו בדבר היתר וקולא, אולם רבני הספרדים ובראשם הפרי חדש כתבו לאסור והחמירו בדבר מאוד.