שאלה :

מה דעת הבד"צ בעניין חלב נכרי?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

מקור דין איסור חלב טמא הוא בשלחן ערוך יו"ד סי' קטו, ואמנם הפרי חדש (שם סק"ו) כתב להקל בדין חלב נכרי, כי אין החלב הטמא מצוי, ורבים מחכמי אשכנז סמכו עליו, אולם להלכה נקטינן לאסור חלב שחלבו נכרי ואין ישראל רואהו, וכמו שכתב מרן החיד"א ועוד אחרונים רבים, וראה במה שכתב בזה לאסור מרן מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף שליט"א בספרו שו"ת יחווה דעת חלק ד סימן מב עמוד רכו.