שאלה :

האם נכון הדבר שמכיון שיש חילוקי מנהגים שונים בין ספרדים לאשכנזים, לכן כשם שאסור לספרדי לאכול מהכשר אשכנזי "רגיל", כך גם אסור לאשכנזי לאכול מהכשר ספרדי שלא מקפיד על חומרות האשכנזים? האם בד"ץ בית יוסף מקפידים על חומרות כל העדות?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

כבר ביארנו במדור "מאמרים" שבכל הקשור לכשרות המאכלים הדעה המחמירה ביותר היא דעתו של מרן הבית יוסף, ודעות חכמי אשכנז בכל דבר שבתחום זה מקילים יותר, וכגון בסירכות בבשר, דבר שלדעת מרן הבית יוסף הם טרפים לדעת הרמ"א הם כשרים לכתחילה, כן הדבר גם בבישולי נכרים שמרן הבית יוסף החמיר להניח התבשיל על גבי האש, ואילו להרמ"א סגי בהדלקה, ועוד דוגמאות רבות. כך שודאי שמותר לאשכנזי לאכול מכשרות בד"צ בית יוסף.