שאלה :

האם מותר לאכול פיצה יחד עם דגים, והאם יש הבדל בין הנוהגים כדעת מר"ן או הרמ"א?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

יסוד איסור אכילת דגים עם חלב מוזכר בבית יוסף (יו"ד סי' פז בד"ה דגים וחגבים). אולם הרמ"א בדרכי משה (שם) כתב, שלא ראה מימיו נזהרים בזה. גם החיד"א במחזיק ברכה (יו"ד פז סק"ד) כתב להתיר אכילת דגים עם חלב. אולם, מרן מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף שליט"א בשו"ת יחוה דעת חלק ו (סימן מח), קיים את דברי מרן הבית יוסף, לאסור אכילת דגים עם חלב, והביא שכן כתבו כמה מגדולי האחרונים, (כהכנסת הגדולה ועוד),  על כן אסור לאכול דגים בגבינה או חלב. והאשכנזים נהגו בדבר היתר.