שאלה :

בקייטרינג שבו אני עובד קילף הטבח כשלושים בצלים והניחם בכלי סגור למשך כמה ימים. האם מותר לאוכלם, או שצריך לזורקם מפני חשש סכנה שבאכילתם?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

בגמרא בנדה (יז) אסר רשב"י לאכול שום ביצה ובצל קלופים שעבר עליהם הלילה, משום הסכנה, ומדגישה הגמרא שזהו אפילו כשהם מונחים בקופסה. רבני האשכנזים הקילו מאוד בדין זה, הואיל ורש"ל פסק שהיום אין איסור סכנה בזה, אולם רבני הספרדים ובראשם הפרי חדש אסרו דבר זה בחומרא רבה, ואכן בד"צ "בית יוסף" מקפיד מאוד בדין זה.