שאלה :

ב"ה בביתנו מקפידים מאד לאכול רק חלב ישראל, אך מה לענות לבני שלומד בישיבה ושם חלק מהרבנים אומרים שזה נתון למחלוקת ויש התר לאכול אבקת חלב נכרי. השאלה היא מותר או אסור???? תודה רבה.

תשובה מאת רבני הבד"צ:

מקור דין איסור חלב טמא הוא בשלחן ערוך יו"ד סי' קטו, ואמנם הפרי חדש (שם סק"ו) כתב להקל בדין חלב נכרי, כי אין החלב הטמא מצוי, ורבים מחכמי אשכנז סמכו עליו, אולם להלכה נקטינן לאסור חלב שחלבו נכרי ואין ישראל רואהו, וכמו שכתב מרן החיד"א ועוד אחרונים רבים, וראה במה שכתב בזה לאסור מרן מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף שליט"א בספרו שו"ת יחווה דעת חלק ד סימן מב עמוד רכו.

וכל זה בחלב נכרי, אבל באבקת חלב נכרי יש סברות נוספות להקל בזה, וראה בספרו של מרן מאור ישראל שליט"א שו"ת יביע אומר חלק ח (חיו"ד סימן יא), אולם כמובן שזהו רק בדיעבד וכשאין ברירה אחרת, אבל לכתחילה אין לצרוך מוצר שבו אבקת חלב נכרי, ומרן שליט"א תמיד מעורר על כך שלא לאכול מדברים אלו, ושומר נפשו ירחק מהם. ובמיוחד כיום שניתן להשיג הכל בדרך היתר, והאם שביק היתרא ואכיל איסורא ? (האם נעזוב היתר ונאכל איסור ?). ולשומעים ינעם !