הוראת מרן זצוק"ל בדבר שמיטה לחומרא בבד"צ

 

קול קורא